ชื่อ - นามสกุล :นายสุพิศ เพ็ชรภา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ