ชื่อ - นามสกุล :นางสำเริง ปาระพิมพ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารการเงิน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์