ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชรี ศรีแนน
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูสอนคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทะเบียนและประเมินผล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : การเงิน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์