ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรุณี อุทรักษ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูสอนชีววิทยา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : วัดผลและประเมินผล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนวิชาชีววิทยา