ชื่อ - นามสกุล :นางวิภาวรรณ พลประถม
ตำแหน่ง :ครชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูสอนเคมี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : นายทะเบียนนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนวิชาเคมี